KLACHTENREGLEMENT

Paragraaf 1

Algemene Bepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Klacht: een uiting van ontevredenheid

Betrokkenen: de persoon jegens wie de gedraging dan wel uitlating, als omschreven in artikel 2 van dit reglement, heeft plaatsgevonden.

Paragraaf 2

Indiening van een klacht

Artikel 2

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop medewerkers van B&W Re-integratie zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden jegens hem of haar hebben gedragen dan wel uitgelaten alsmede vakinhoudelijk, het hanteren van de regels omtrent privacy, punctualiteit en het nakomen van afspraken, een klacht in te dienen bij B&W Re-integratie.
 2. Onder medewerkers van B&W Re-integratie, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden mede verstaan derden die in opdracht van B&W Re-integratie werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van cliënten van B&W Re-integratie.

Artikel 3

 1. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij B&W Re-integratie worden ingediend.
 2. Voor behandeling van een klacht zijn de volgende gegevens noodzakelijk
 3. De naam en het adres van de betrokkene;
 4. De naam van de persoon op wiens gedraging dan wel uitlating de klacht betrekking heeft;
 5. De datum waarop de gedraging dan wel de uitlating waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden.
 6. Een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 7. De betrokkene kan zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Paragraaf 3

Ontvangstbevestiging

Artikel 4

 1. De ontvangst van de ingediende klacht wordt schriftelijk binnen twee weken bevestigd.
 2. De ontvangstbevestiging bevat:
  • De datum waarop de gedraging dan wel uitlating waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden;
  • Een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft;
  • Een beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure;
  • De vermelding van een contactpersoon tot wie de betrokkene zich desgewenst kan wenden.

Paragraaf 4

Wijze van behandeling

Artikel 5

B&W Re-integratie is niet verplicht de klacht te behandelen indien:

 1. De behandeling van de klacht geschiedt door de leidinggevende van degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, mits deze bij de gedragingen niet betrokken is geweest. In geval van (mede) betrokkenheid van de leidinggevende wordt de klacht behandeld door diens leidinggevende. Indien de klacht gericht is tegen de hoogst verantwoordelijke persoon bij de organisatie zal de klacht behandeld worden door degene die na deze persoon de meeste verantwoording draagt.
 2. zij betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is afgehandeld;
 3. zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar over indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 4. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 6

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 7

 1. B&W Re-integratie stelt de betrokkenen en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Het verslag wordt aan de betrokkene en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft toegezonden.

 

Artikel 8

 1. B&W Re-integratie handelt de klacht af binnen zes weken na indiening.
 2. B&W Re-integratie kan de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan aan de betrokkene.

Artikel 9

 1. B&W Re-integratie stelt de betrokkenen schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de beslissing op de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die daaraan verbonden zijn of zullen worden.
 2. B&W Re-integratie kan de klacht voorleggen aan een intervisiegroep van externe coaches teneinde tot een oplossing te komen.
 3. Afhandeling van een klacht wordt in principe door één van de twee partners van B&W Re-integratie gedaan. Wanneer geen van beide voldoende onpartijdig is ten opzichte van de klacht wordt een externe collega ingeschakeld.
 4. In geval een klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld kan deze klager escaleren naar de Arbeidsdeskundige.

Paragraaf 5

Registratie

Artikel 10

 1. B&W Re-integratie draagt zorg voor een registratie van de behandelde klachten. Deze registratie bevat het aantal ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.
 2. B&W Re-integratie zendt eens per kwartaal aan opdrachtgevers de voor hen relevante registratie van de behandelde klachten.

Paragraaf 6

Slotbepalingen

Artikel 11

 1. Dit reglement ligt voor ieder ter inzage op het kantoor van B&W Re-integratie.
 2. Op verzoek wordt een afschrift van dit reglement kosteloos verschaft.