ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. B&W: B&W Re-integratie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58772499.

b. Arbeidskracht: een ieder die via bemiddeling door B&W aan de opdrachtgever wordt aangeboden.

c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die B&W opdracht heeft gegeven tot arbeidsbemiddeling.

d. Opdracht: de overeenkomst tot arbeidsbemiddeling tussen de opdrachtgever en B&W op grond waarvan B&W arbeidskrachten werft en selecteert en aan de opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van B&W voor zover deze betrekking hebben op het verlenen van diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door B&W schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Offertes

Alle door B&W uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen daarom door B&W nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Selectie

Bij de selectie van arbeidskrachten neemt B&W de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is echter gehouden zich, voor of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de arbeidskracht aan de verwachtingen voldoet. B&W aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij plaatsing de arbeidskracht niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 5. Betaling

1. De opdrachtgever is gehouden elke door B&W ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen.

2. Uitsluitend betalingen aan B&W zelf dan wel aan een rechtspersoon die door B&W tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is werken bevrijdend. De arbeidskracht is niet bevoegd namens B&W betalingen in ontvangst te nemen.

3. Indien een factuur van B&W niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning terzake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd volgens de tarieven van B&W met een minimum van 1% per maand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

4. Het afschrift van de door B&W verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de in lid 3 van dit artikel genoemde rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.

5. De opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan B&W te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt.

6. Alle incassokosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen, zodra door B&W rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

7. Door de opdrachtgever betaalde bedragen worden altijd eerst afgeboekt op eventuele openstaande posten inzake incassokosten en/of rente die door B&W in rekening zijn gebracht (ook als de betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken) en pas daarna op de overige openstaande posten.

Artikel 6. Bemiddelingskosten

1. Indien de arbeidskracht, binnen 12 maanden nadat hij is voorgesteld, bij opdrachtgever of aanverwant bedrijf in dienst treedt of op andere wijze werkzaam is, in welke vorm dan ook, vergoedt de opdrachtgever aan B&W bemiddelingskosten. Met aanverwant bedrijf wordt onder meer verstaan alle bedrijven waar opdrachtgever of haar bestuurder(s) direct of indirect (mede)eigenaar of bestuurder van zijn dan wel anderszins bij zijn betrokken, alsmede alle bedrijven waarmee opdrachtgever samenwerkt of (in een groep) is verbonden. Alles in de ruimste zin van het woord.

2. De bemiddelingskosten bedragen een percentage of gedeelte van het bruto jaarsalaris volgens de bij B&W geldende tarieven. Als uitgangspunt voor de berekening geldt hetgeen (naar jaarsalaris omgerekend) is overeengekomen in de betreffende arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en arbeidskracht welke, binnen 10 dagen na aanvang, door de opdrachtgever aan B&W dient te worden overlegd. B&W is echter ook gerechtigd het gemiddelde, door de opdrachtgever uitbetaalde, aantal gewerkte uren over maximaal de eerste 6 maanden na indiensttreding van de arbeidskracht (naar jaarsalaris omgerekend) te hanteren als uitgangspunt voor haar berekening. In dat geval dienen de betreffende loonstroken, binnen 10 dagen na afloop van elke loonperiode, door de opdrachtgever aan B&W te worden overlegd. Onder het begrip jaarsalaris vallen naast het brutoloon ook de vakantietoeslag, bonussen, provisies en 13e maand die (eventueel) aan de arbeidskracht worden uitbetaald.

3. Partijen kunnen schriftelijk ook een vast bedrag aan bemiddelingskosten overeenkomen.

Artikel 7. Wervingskosten

Alle door B&W in verband met de opdracht gemaakte wervingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Partijen kunnen schriftelijk een wervingsbudget overeenkomen.

Artikel 8. Tenslotte

1. B&W is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe B&W door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor B&W geldt, en zal terzake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

2. B&W zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, inspannen om opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn.

3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 16 september 2013